...ยินดีต้อนรับสู่

^-^ blog ของครูณรงค์พนธ์ น่ะคราบ..^-^

ช่วยกัน comment ด้วยน่ะ


system วิธีระบบ

มาทำความรู้จักกัน..

^-^ ก่อนอื่นต้องขอบใจทุกคน"" ที่เข้ามาเยี่ยมชม weblog ของผม
^_^ ผมรู้สึกประทับใจที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชม เพราะปกติไม่ค่อยมีใครเข้ามา{{ ต้องคอยช่วยกันบังคับ
ขู่เข็ญจึงเข้ามา *-* แต่ก็พอมีบ้างที่ไม่มีใครเข้า
}} weblog นี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง คือ
/-/ เพื่อส่งงานอาจารย์ผู้สอน
/-// เพื่อให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่พอรู้จักกันนั้นได้เข้ามา {comment}
/-/// เพื่อจะได้สอบผ่านในรายวิชานี้ด้วย(นี่ล่ะสำคัญสุด)"*"
ฉะนั้น จึงมีอย่างหนึ่งจากผู้เข้าชมก็คือ ช่วยเข้ามา {ment} ให้หน่อยเถอะ!!!
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและสอบผ่านในรายวิชานี้น่ะครับ---^**^
-**- ส่วนใครที่ช่วย {ment} ให้นั้น ก็จะขอให้เจริญด้วยจตุรพรชัยทั้ง ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบ ประกอบด้วยธรรมแล้วไซร้ ขอให้สมตามความมุ่งมาตรปรารถนา จงทุกประการ เทอญ....สาธุ -**-

วิชาภาษาและเทคโนโลยี

รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง****************************************************คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกันจุดประสงค์.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้.........
1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้.........
2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้.........
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา........
หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู........

หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา........

หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น........


หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล........

หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล


วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิธีระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น